Product Items

Items Group


Product Item : เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน (6)

No. Items Code Item Name & Description Stock/ Units
1 101486 เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบมีแปรงถ่านชนิดตั้งโต๊ะความเร็วรอบสูงสุด 4,000 รอบต่อนาที 35 เครื่อง
2 101971 เครื่องปั่นเหวี่ยงพร้อมระบบทำความเย็นชนิดตั้งโต๊ะความเร็วรอบ 4,300 รอบต่อนาที 0 เครื่อง
3 101972 เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงพร้อมระบบทำความเย็น 0 เครื่อง
4 101973 เครื่องปั่นเหวี่ยงฮีมาโตคริตชนิดไม่มีแปรงถ่าน 6 เครื่อง
5 101975 เครื่องปั่นล้างเซลล์ 0 เครื่อง
6 60611 เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดตั้งโต๊ะความเร็วสูงสุด 6,000 รอบต่อนาที 0 เครื่อง