Product Items

Items Group


Product Item : เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยแรงดันไอน้ำ (5)

No. Items Code Item Name & Description Stock/ Units
1 102191 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยแรงดันไอน้ำ ขนาด 45 ลิตร 1 เครื่อง
2 102196 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคแ้วยแรงดันไอน้ำควบคุมด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ 1 เครื่อง
3 102197 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยแรงดันไอน้ำอัตโนมัติระบบไมโครโปรเซสเซอร์จอ LCD 1 เครื่อง
4 102199 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคแ้วยแรงดันไอน้ำขนาดใหญ่ 82 ลิตร 1 เครื่อง
5 60615 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยแรงดันไอน้ำชนิดตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง